ANALİZ HİZMETLERİ

Yapısal mukavemet analizleri Statik ve Dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik analiz en temel ve yaygın analiz türü olup, zamandan bağımsız yükler altındaki yapıların mukavemetini elde etmek için kullanılır.

Dinamik analizde ise yükleme koşulları zamanın fonksiyonu olarak değişmektedir ve yapının davranışında atalet ve sönümleme önemli rol oynamaktadır. Genel bir kural olarak eğer yüklemenin hızı komponentin en düşük doğal frekansının 1/3`ünden daha fazla ise dinamik analiz yapılması önerilir.

Eksplisit sonlu elemanlar analizleri; yapının çok kısa zaman aralıklarında çok fazla şekil değişimine uğradığı durumlarda kullanılmaktadır. Özellikle üretim simülasyonlarında, otomotiv ve savunma & havacılık sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Araç çarpışması, sac metal şekillendirme ve patlamaların yapılar üzerindeki etkileri gibi analizler tipik örneklerdir.

Modal, Harmonik, Spektrum ve Rastsal(Random) Titreşim olmak üzere dört çesittir.

Modal analiz yapının doğal frekanslarını ve mod şekillerini bulmak için kullanılır.

Harmonik analiz sayesinde yapının kararlı durum (steady state) şeklinde değişen harmonik yükler neticesindeki davranışı bulunur.

Spektrum analizinde deprem yüklerine yapının verdiği cevabı bulmakta kullanılır.

Rastsal (Random) titreşim analizi; yapıların rastgele olan titreşimler neticesindeki davranışını analiz etmek için kullanılır.

Tekrarlı yüklemeye maruz kalan yapılar başlangıçta herhangi bir hasara uğramadıkları halde belli bir çevrim sayısında yorulmadan dolayı hasara uğrarlar.

Yapının tekrarlı yüklemeler altında hangi yük ve çevrim sayısına kadar güvenli olarak dayanabileceği yorulma analizi ile bulunabilir.

Yorulma analizinde üç temel yöntem vardır.

  • Gerilme Ömrü
  • Gerinim Ömrü
  • Kırılma Mekaniği

Çoklu cisimler dinamiği (Multi Body Dynamics - MBD) birbirilerine mafsallarla bağlanmis rijit/elastik parçalarda oluşan kuvvet ve momentlerin simulasyonudur. Otomobil süspansiyonu, uçak iniş takımları ve kanat flapları gibi mekanizmaların MBD ile simulasyonu yapılabilir. MBD yönteminde kritik durumlarda parçaların elastikliği mekanizmanın simülasyonuna dahil edilebilmektedir.

Sonlu elemanlar yöntemi ile termal analiz genel olarak karmaşık şekillere sahip komponent ve montajlarda üç temel ısı transferi olan iletim, taşınım ve ışınım yolu ile olan ısı transferi neticesindeki sıcaklık ve ısı akısı dağılımının bulunması için kullanılmaktadır.

Yapılan analizler, termal özelliklerin sabit olması durumunda `lineer`, değişken olması durumunda ise `lineer olmayan` adını alır.

Eğer termal yükler zamandan bağımsız ise; `kararlı durum` (steady state), değil ise `zaman bağlı` (transient) adını alırlar.

Hesaplamalı Akısanlar Dinamiği (CFD); sayısal analiz kullanarak akışkanların karmaşık geometriler ve sınır koşulları altındaki davranışını bulmaya yarayan bir yöntemdir.Her türlü boru içi akışı, aerodinamik akışlar, havalandırma sistemlerindeki akışlar, akışkan ve yapının etkileşimi (Fluid Structure Interaction - FSI) problemleri , CFD ile çözülebilir.

Hidrodinamik analizin temel amacı yüzen yapıların deniz şartlarındaki hareketlerinin simülasyonudur. Ayrıca ileride yapılacak yapısal analiz icin aşağıdaki verilen yüklerin bulunmasıdır.

Yüzen yapının ivmelenmesinden dolayı oluşan atalet yükleri

Gemi gövdesine ve içerideki bölme duvarlarına gelen basınç yükü

Demirleme hattına ve rayserlere gelen yükler

Kompozit malzemeler; gün geçtikçe alüminyuma bir alternatif olarak, otomotiv, havacılık ve savunma sanayiinde kullanılmaktadır. Bunun en temel sebebi ise yüksek mukavemet/ağırlık ve katılık/ağırlık oranlarına sahip olmalarıdır. Sonlu elemanlar yöntemi; mühendislerin çok genis bir yelpazedeki kompozit malzemelerin karmaşık geometrilerde kullanılması durumlarındaki tasarım senaryolarının analiz edilmesini sağlamaktadır.

Eklemeli Üretim (Additive Manufacturing, AM); üç boyutlu yazıcılarda metal parçaların oluşturulması safhasında vakit kayıplarını ortadan kaldıran bir uygulamadır. Parçaların oluşturulması esnasında meydana gelen çarpılmaların hesaplanmasında ve düzeltilmesinde tasarımcılara oldukça büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Ekibimiz; kompozitlerin ve eklemeli üretim (AM) proseslerinin hem simülasyon hem de test edilmesi konusunda kapsamlı bilgi birikimine sahip olup bu alanlardaki problemlerinizi çözmenize yardımcı olmaya hazırdır.